Select Page

Kamienice, fundacje i dyskretny chłód

Kamienice, fundacje i dyskretny chłód

Pan Jerzy Stępięń w programie Michała Rachonia „minęła 20” mówi:

„Gdyby pan zapytał pana Zaradkiewicza to by panu wytłumaczył, sędzia w stanie spoczynku a nawet normalny sędzia może być członkiem rady fundatorów, członkiem rady nadzorczej ba, członkiem zarządu pod warunkiem że fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a ta fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”

na stronie infor.pl czytam że:

„Przez działalność gospodarczą należy rozumieć wszelką zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie. Jeżeli statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację, podjęcie takiej działalności nie jest możliwe bez zmiany statutu. Oczywiście zmiana taka będzie możliwa jedynie wtedy, gdy w statucie przewidziano możliwość jego nowelizacji.”

Dotarłem do statutu fundacji z 2016r i w punkcie Dochody Fundacji, podpunkt 5 czytamy

„dochody z działalności gospodarczej”

 

do pobrania tutaj http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/image/marta/Statut%2001_03_2016.pdf

Na temat działalności gospodarczej fundacji możemy przeczytać że:

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Pomimo że organizacje pozarządowe z definicji są podmiotami niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, to zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Jednakże ich podstawowym celem jest zawsze prowadzenie działalności statutowej. Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. A więc zysk nie może być dzielony np. między członków stowarzyszenia.   Aby mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest zarejestrowanie się organizacji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą.   W odniesieniu do jednego typu działań można prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną – nie można natomiast łączyć działalności odpłatnej i gospodarczej w tej samej dziedzinie, np. wydawanie publikacji nie może być po części działalnością odpłatną, a po części działalnością gospodarczą.”

Sprawdzam KRS, jest:

W sprawozdaniu fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za 2013r czytamy:

I na koniec dochodzimy do tabeli w której możemy przeczytać że:

Na koniec chciałem założyć klamrę z puenty, ale nie chcę mieć do czynienia z nadzwyczajną kastą ludzi, jaki jest koń, każdy widzi.

O autorze

Bogdan607

Polak, emigrant, wolny człowiek .