Select Page

KOD Dolny Śląsk – Mateusz Kijowski musi odejść

KOD Dolny Śląsk – Mateusz Kijowski musi odejść

„Protokół ze spotkania – debaty wyborczej członków Komitetu Obrony Demokracji

we Wrocławiu w dniu 29.01.2017 r.

Panel dyskusyjny nt „Czego oczekujemy od Komitetu Obrony Demokracji w obecnej sytuacji polityczno-społecznej w kraju” rozpoczął Bartłomiej Nowotarski. W krótkim wystąpieniu nakreślił główne problemy, z jakimi boryka się w obecnym czasie Stowarzyszenie, a są nimi wg Jego oceny m.in. brak szerokiego poparcia społecznego, /wielowątkowość działań/, hierarchiczność struktury organizacji, co z kolei stwarza władzy możliwość skutecznej pacyfikacji ruchu poprzez uderzanie w określone, rozpoznawalne osoby. Jego zdaniem, podstawą musi być działanie oddolne i nastawienie na „długi marsz”. Profesor zaznaczył, że działanie w KOD „zobowiązuje jak szlachectwo”. Ponadto, z uwagi na istniejący kryzys i zagrożenie demokracji liberalnej również w innych krajach, wskazane byłoby umiędzynarodowienie ruchu (w domyśle: współpraca z podobnymi organizacjami w innych krajach – dopisek skryby). Wskazał również, że w krajach takich jak Polska, czy Węgry następuje ewolucyjne cofnięcie do etapu przed liberalną demokracją. Źródłem niechęci jest często błędne utożsamianie przez ludzi pojęć liberalnej demokracji i liberalnej gospodarki. Jako czynniki osłabienia wskazał przede wszystkim: złe agregowanie problemów społecznych przez partie, reprezentowanie przez partie i organizacje społeczne interesów jedynie bardzo ograniczonej grupy ludzi. Zaznaczył, że ta część społeczeństwa, która się w liberalnej demokracji nie organizuje, jest przegrana. Dlatego KOD powinien zadać sobie pytania:

 Jak reprezentować tych niereprezentowanych? – to podstawowy mechanizm!

 Jak wymuszać na władzy porozumienia społeczne?

Profesor użył pojęcia „Państwo kurateli”, tj państwa zjednującego społeczeństwo rozdawnictwem kolejnych świadczeń. Zaznaczył, że od „państwa Kurateli” trudno będzie odejść. Sposobem przeciwko takiemu państwu miałoby być stworzenie systemu wyrównywania szans, m.in. na poziomie edukacyjnym.

Następnie głos zabrał Ludwik Turko. Wskazał że mocną stroną KOD jest dobra, chwytliwa nazwa i ogromna popularność w pierwszej fazie istnienia ruchu. Wytknął natomiast zbyt długi okres wstępny i przewlekanie kwestii związanych z wyborem władz ruchu, co z kolei spowodowało narastanie konfliktów personalnych i osobistych a także wzrost ambicji personalnych. Słabym punktem był też brak doświadczenia organizatorów oraz stworzenie organizacji scentralizowanej, z silnym kierownictwem i koniecznością akceptowania wszystkich inicjatyw oddolnych przez władze organizacji. Wskazał, iż dotychczas nie doceniano wystarczająco siły inicjatyw oddolnych. Proponował stworzenie silnej federacji inicjatyw oddolnych działających w regionach, o dużym stopniu elastyczności i odejście od pomysłów stworzenia organizacji o strukturze wodzowskiej.”

Obu panów profesorów łączy wspólna przeszłość polityczna – ROAD, UD, UW, PD

Podczas debaty kandydatów do Zarządu oraz kandydatów na delegatów padło fundamentalne pytanie:

Pytanie nr 3: Jaki jest Twój stosunek do przyszłości Mateusza Kijowskiego w KOD i jego jako lidera KOD?

1. Maciej Pokrzywa:

MK nie powinien być liderem. To co zrobił było nieprawidłowe, a my jako KOD nie możemy ignorować takich błędów.

2. Błażej Wolańczyk:

MK musi odejść pomimo zasług. Został liderem z przypadku i był do tej roli nieprzygotowany. Stracił wiarygodność.

3. Tomasz Jakubiec:

nie należy go całkowicie skreślać i wyrzucać z KOD, ale ta decyzja należy do ludzi. Natomiast nie powinien pełnić żadnych funkcji. W przyszłości możliwa funkcja honorowa.

4. Artur Brzozowski:

Sprawa jest oczywista, istnieją pewne pryncypia. Nie możemy pouczać, równocześnie działając z naruszeniem zasad.

5. Anna Pasikowska:

Nie sprawdził się cały ZG i powinni ustąpić wszyscy. Pomimo zasług indywidualnych ludzi, chodzi o pryncypia.

6. Bartłomiej Nowotarski:

Do działalności społecznej się dokłada. Zaufanie społeczne jest ważne. KOD powinien mieć wiele sprawdzonych twarzy. Nie można tworzyć struktury oligarchicznej.

7. Łukasz Szopa:

Abstrahując od afery fakturowej, sam sposób liderowania w KOD dyskwalifikuje Mateusza Kijowskiego do roli przewodniczącego. Ale jeśli będą osoby gorsze od MK, to zagłosuję na Niego.

8. Przemysław Golus:

Konieczny jest sąd koleżeński, z uwagi na działanie Mateusza Kijowskiego na szkodę Stowarzyszenia.

9. Jacek Głomb:

KOD jest organizacją społeczną i demokratyczną, to wyborcy decydują kogo wybierają. Moje zdanie to jedno, ale delegata warunkuje zdanie ludzi. Osobiście uważam, że nie powinien pełnić funkcji w KOD

10. Barbara Borzymowska:

Nie powinien pełnić żadnej funkcji. Jego działanie, kwestia faktur, a następnie utrzymywanie się na stanowisku „gorszy maluczkich”. Nie będę w stanie wybrać MK, prędzej zrezygnuję z roli delegata.

11. Ludwik Turko:

Mateusz Kijowski stał się twarzą KOD (teraz więcej się od Niego wymaga), ale jego dalsze trwanie na stanowisku szkodzi wizerunkowi KOD. Istotną może być kwestia kontroli przez MSWiA finansów Komitetu. To jak mina z opóźnionym zapłonem.”

Padły również pytania ważne

Pytanie do kandydatów na funkcje Przewodniczącego Zarządu KOD Dolny Śląsk:

Jeśli zostaniesz przewodniczącym, co zrobisz, aby przyciągnąć młodych do KOD?

1. Małgorzata Lech-Krawczyk:

Młodzi w KOD są, to 20%-30% osób które złożyło deklaracje. Należy mieć na uwadze, ze 3 mln Polaków wyemigrowało. Istnieje konieczność nakierowania działań na młodzież między 16-18 rokiem życia, która pójdzie do kolejnych wyborów. I tu istotna jest rola edukacji. Oni muszą poczuć konieczność uczestniczenia w działalności obywatelskiej. W tej chwili najlepiej docierają domłodzieży Kukiz i Korwin. Należy przeprowadzić analizę problemów młodzieży i   działać z nimi na partnerskich zasadach. Oni maja sami do nas przyjść.

2. Michał Korczak

Wiek działaczy nie jest problemem. Mam doświadczenie w wiecach, trzeba rozwinąć podstawy komunikacji poprzez kanały internetowe (fb), skończyć z   awanturami i „wiecowaniem” w dyskusjach i kreować logiczny przekaz. Sposób dyskursu w kod zniechęca młodzież.

(na prosbę Bogdana Leszkiewicza o sprecyzowanie wypowiedzi, jakie konkretne działania podejmie): Dla mnie rzeczą drugorzędną jest wiek, trzeba przyciągnąć więcej ludzi.

Pytania z sali do kandydatów na funkcje Przewodniczącego Zarządu    KOD Dolny Śląsk:

Barbara Lange: Jak Państwo uregulują sprawy finansowe?

1. Michał Korczak:

Nie do końca zrozumiałem. Finanse powinny być transparentne. Jestem przeciwny przyznawaniu wynagrodzenia członkom Zarządów. Brzydzę się pieniędzmi. Nie wiem, czy nas stać na wynagrodzenia.

2. Małgorzata Lech-Krawczyk:

10 tys. członków wpłaca miesięcznie 5 – 10zł składki lub większe. Są też darowizny i wpłaty walutowe. W tej chwili prowadzone są prace grupy IT nad stworzeniem systemu, który można połączyć z systemem bankowym i sprawdzić stan indywidualnych kont. Jestem za pełną jawnością finansów. Postuluję, aby pieniądze z konta głównego były przeksięgowywane na konta lokalne. To zwiększy zasadność wydatków. Generalnie jestem przeciwko przyznaniu pensji członkom Zarządów.

Organizatorzy spotkania podziękowali zebranym i podkreślili konieczność debat. Oswiadczyli też, że nazwa Komitet Obrony Demokracji zobowiązuje.”

 

 

O autorze

Bogdan607

Polak, emigrant, wolny człowiek .